REGULAMIN

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

Usługa personalizacji, druku, sprzedaży i wysyłki personalizowanych plakatów zawierających mapę nieba i grafiki Użytkowników świadczona jest przez firmę: Maciej Piasny z siedzibą w Poznaniu (ul. Śląska 9/4 60-614, NIP: 6312695067, REGON: 387873834) zwaną dalej Usługodawcą.

1. Świadczenie Usług Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług na stronie www.mojamapanieba.pl i jej subdomen.

3. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

5. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Definicje

1. Serwis – serwis internetowy www.mojamapanieba.pl znajdujący się pod tym adresem internetowym i ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).

2. Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.

3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Zakupu personalizowanego plakatu. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i odpłatną personalizację, druk i wysyłkę Produktów świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.

Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanego dostępu na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danego dostępu uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności.

6. Produkt – personalizowany plakat zawierający zaprojektowaną mapę nieba. Przedmiot objęty jest ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana. 

7. Firma kurierska – firma odpowiedzialna za transport i wysyłkę Produktów zamówionych w Serwisie.

8. Wysyłka – Usługa wysyłki realizowana przez Usługodawcę, polegająca na zabezpieczeniu, zapakowaniu i wysyłce zamówionych Produktów (poprzez metodę wybraną przez Klienta). Usługodawca pośredniczy pomiędzy Klientem a Firmą Kurierską, zamawiając wysyłkę Produktu w imieniu Klienta. 

9. Serwis Facebook, Facebook – Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

§ 3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. 

2. Koszt Produktu określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

3. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Produkt.

6. Użytkownik w chwili zakupu Produktu ma pełne prawo do utrwalania go w formie fotograficznej i  udostępnienia tejże formy fotograficznej we wszelkich kanałach internetowych.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i materiałów oraz zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.

9. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na personalizację i sprzedaż Produktu w serwisach należących do Usługodawcy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. dnia otrzymania przesyłki zawierającej spersonalizowany Produkt.

12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie przez

Użytkownika jednoznaczną informację o odstąpieniu od umowy na adres: Maciej Piasny ul. Śląska 9/4 60-614 Poznań lub drogą mailowa na adres kontakt@mojamapanieba.pl o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych” Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas zakupu: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

15. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas zakupu.

16. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik zobowiązany jest do odesłania spersonalizowanego Produktu na adres: Maciej Piasny ul. Śląska 9/4 60-614 Poznań, poczym poinformować Usługodawcę o odesłaniu przesyłki na adres e-mail: kontakt@mojamapanieba.pl. W takim wypadku Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie powiększone – aby pokryć koszty wysyłki przez Użytkownika- o standardową stawkę wysyłkową tj. 15 złotych, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

17. Prawo odstąpienia od umowy na personalizację i wysyłkę Produktu w serwisie należącym do Usługodawcy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku upływu 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

§ 4. Pliki Cookies

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu należącego do Usługodawcy w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu należącym do Usługodawcy. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają Polityka Ochrony Prywatności.

§ 5. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących spersonalizowanego Produktu.

2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących zakupu Produktów, o których mowa w niniejszym Regulaminie należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres: kontakt@mojamapanieba.pl

3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Usługodawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcę (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

6. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania: https://mojamapanieba.pl/polityka-prywatnosci/

§6. Postanowienia końcowe

Rozpoczynając korzystanie z Usługi i zakupu Produktu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Regulamin obowiązuje od 16.01.2020

UWAGA!

W okresie 06.08.2022 – 01.10.2022

Serwis www.mojamapanieba.pl został użyczony na podstawie umowy ustnej pani

Karolinie Burek-Piasnej (zamieszkałej na ul. Mewy 26/2 44-114 w Gliwicach), która we wskazanym okresie zajmowała się  sprzedażą personalizowanych Map Nieba  w ramach niezarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z:

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650 ), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Koszyk
Scroll to Top